UF2. Laravel

Què és Laravel

 • Laravel és un framework PHP orientat a objectes creat al 2005.
 • Utilitza el model MVC (Model Vista Controlador).
 • S’aprèn ràpidament.
 • Requereix coneixements de PHP i programació orientacio objectes (POO).

Patró MVC

 • MVC són les sigles de model-vista-controlador (model-view-controler) que consisteix en un patró d’arquitectura del software.

 • L’aquitectura de software, a semblança dels plànols d’un edifici o construcció, defineix la forma com s’oganitzen, interactuen i es relacionen entre sí les parts del programari.

 • MVC permet no barrejar llenguatges de programació en el mateix codi.

 • MVC devideix les aplicacions en 3 nivells :

  • Modelo: representa la lógica de negocios.
   • Es el encargado de accesar de forma directa a los datos actuando como “intermediario” con la base de datos.
  • Vista: es la encargada de mostrar la información al usuario de forma gráfica.
  • Controlador: es el intermediario entre la vista y el modelo. Es quien controla las interacciones del usuario solicitando los datos al modelo y entregándolos a la vista para que ésta, lo presente al usuario.

MVC: Funcionament

Model MCV

 1. L’usuari des del navegador accedeix una pàgina web.
 2. Accedim a una ruta (ex: /, /usuaris, /registre).
 3. Aquesta ruta té un controlador associat al que se’ns envia.
 4. Si el controlador vol accedir a la base de dades, demana al model (Ex: Model Usuari) les dades.
 5. El model s’encarrega d’interactuar amb la base de dades i retornar la informació al controlador per ser manipulada.
 6. El controlador rep la informació i l’envia a la vista (una página html).
 7. El controlador configura la vista i la retorna al navegador en formato HTML.

Requiriments

 • PHP >= 5.6.4
 • OpenSSL PHP Extension
 • PDO PHP Extension
 • Mbstring PHP Extension
 • Tokenizer PHP Extension
 • XML PHP Extension

Tots aquest requiriments són satisfets per la màquina virtual Laravel Homestead.


Homestead

 • L’equip de Laravel ens ofereix una màquina virtual anomenda Homestead, per facilitar-tos la preparació de l’entorn de desenvolupament en Laravel. > Homestead és una “Box de Vagrant”.

Vagrant és una capa per sobre de Virtualbox o VMWare que ens permet crear entorns de desenvolupament i les Boxs són imatges de sistemes operatius ja instal·lats.

Included Software:

 • Ubuntu 16.04
 • Git
 • PHP 7.1
 • Nginx
 • MySQL
 • MariaDB
 • Sqlite3
 • Postgres
 • Composer
 • Node (With Yarn, PM2, Bower, Grunt, and Gulp)
 • Redis
 • Memcached
 • Beanstalkd

Documentació Laravel Homestead


Instal·lació i configuració

 • Utilitzarem Composer per descarregar-nos i instal·lar el Framework Larevel.

  1. Instal·la el gestor de paquets Composer a la teva màquina.
  2. Instal·la Laravel seguint les indicacions de la documentació.
  • Via Laravel Installer

   1. Primer es descarrega l’instal·lador de Laravel via Composer:

    composer global require "laravel/installer"

    Laravel s’instal·la a $HOME/.composer però per poder executar les properes comandes necessitarem tenir $HOME/.composer/vendor/bin al nostre $PATH.

   2. Inserta això al teu $HOME/.profile:

    PATH=$PATH:~/.composer/vendor/bin

   3. Crea una app Laravel a la carpeta on guardaràs els teus projectes:

    $ laravel new laravelapp1

    Ens crea un nou directori amb la instal·lació de Laravel i totes les seves dependències.

  • Via Composer Create-Project

   $ composer create-project --prefer-dist laravel/laravel laravelapp1

  1. Arrenca l’aplicació de prova (inicia un petit servidor de desenvolupament):

  $ php artisan serve

  1. Comprova la app amb el navegador a:

  http://localhost:8000

  Laravel homepage


Artisan

 • Artisan és la interfície de comandes (CLI) que ens ofereix Laravel.
 • Artisan permet al desenvolupador executar ordres des del terminal que ajuden a crear o modificar elements del nostre projecte en Laravel, com crear models, controladors, veure totes les rutes, etc …

 • Per poder executar les ordres de Artisan, des del terminal anem fins a la carpeta del projecte i un cop allà executem:

  php artisan list

 • Aquesta comanda ens llita tot el que podem fer amb artisan.

Rutes

 • Les rutes (o urls) disponibles en la nostra aplicació es defineixen al fitxer l’arxiu de rutes situat a routes/web.php.

 • Per exemple, si nosaltres demanem la ruta /productes volem que ens llisti tots els productes.
 • Si volem veure el producte 1, tindrem una ruta com per exemple /producte/1.

 • Vegem l’arxiu de rutes situat a routes/web.php:
<?php

/*
|--------------------------------------------------------------------------
| Web Routes
|--------------------------------------------------------------------------
| Here is where you can register web routes for your application. These
| routes are loaded by the RouteServiceProvider within a group which
| contains the "web" middleware group. Now create something great!
|
*/

Route::get('/', function () {
  return view('welcome');
});

 • Veiem que només hi ha una ruta definida, que és l’arrel ‘/’, la qual ens retorna una vista anomenada welcome.

 • Totes les vistes són al directori resources/views.
 • Si anem al directori views veiem que hi ha un arxiu anomenat welcome.blade.php.
 • Quan cridem a la vista amb el mètode view('welcome') no cal posar-li l’extensió.
 • Aquesta vista conté el Blade de la pàgina que veiem quan anem a l’arrel del projecte.

 • Podem veure les rutes que tenim definides utilizant la comanda Artisan:

  php artisan route:list

  I mostrarà algu com:

  Route list

Documentació: Routes

Rutes amb paràmetres

<?php
  Route::get('inici/{nom}', function($nom){
  	return "Benvingut $nom";
  });
?>

També es poden enviar varis paràmetres:

<?php
  Route::get('agenda/{mes}/{any}', function($mes, $any){
  	return "Mostrant l'agenda de $mes de $any";
  });
?>

Rutes amb paràmetres opcionals

Podem definir rutes amb paràmetres opcionals com:

example.com/categoria/php
example.com/categoria/php/2

A vegades s’especifica la pàgina de la categoria i altres no simulant el funcionament d’un paginador.

En Laravel, el paràmetres opcionals s’indiquen amb un interrogant ?.

<?php
  Route::get('categoria/{categoria}/{pagina?}', function($categoria, $pagina = 1){
  	return "Mostrant categoria $categoria i pàgina $pagina";
  });
?>

Alerta! Cal posar un valor per defecte als paràmetres opcionals.


Estructura de carpetes

Alguns dels arxius que tenim directament a la carperta arrel de Laravel són:

 • .env: És la definició de variables d’entorn.
 • composer.json: Conté la informació pel gestor de paquets Composer.

Carpetes principals de Laravel:

 • App: Arxius de l’aplicació (Controladors, Models, middlewares, etc)
 • Bootstrap: Arxius del motor de Laravel. (No tocarem)
 • Config: Arxius de configuració (Bases de dades, mail, etc)
 • Database: Arxius de Migracions i Seeds.
 • Public: Arxius estàtics, són els arxius Públics de la nostra aplicació, els podran veure tots els usuaris que accedeixin a la nostra aplicació (Arxius CSS, Imatges, etc).
 • Resources: Recursos de l’aplicació, com ara les Vistes.
 • Routes: Arxius de definició de rutes.
 • Storage: Arxius tals com memòria caché, sessions, logs, etc … (No tocarem)
 • Tests: Arxius per realitzar tests de la nostra aplicació perquè funcioni correctament. (No tocarem)
 • Vendor: Les llibreries externes que gestiona Composer que són dependències de Laravel. (No s’ha de tocar)

Vistes

 • Les vistes s’encarreguen de mostrar la informació a l’usuari.
 • Les vistes permeten separar la part de presentació de la lògica (controladors) i de la base de dades (models).
 • Per tant no tindran cap tipus de consulta a la base de dades ni processament de dades, simplement reben dades i les mostren com HTML.

Definir vistes

 • Les vistes consisteixen en uns arxius php (tindran extensió .php) que generen el codi HTML que s’envia al navegador.

 • En Laravel, les vistes es guarden a la carpeta resources/views/.
  • I aquí es poden organitzar en carpetes per cada secció de l’aplicació.
 • Laravel utilitza un sistema de plantilles anomenat Blade per definir les plantilles.

  Blade és un motor de plantilles que permet mostrar dades de variables amb facilitat, substituir seccions de les plantilles per altre contingut, herència entre plantilles, definició de layouts o plantilles base, etc.

 • Totes les plantilles Blade han de tenir l’extensió .blade.php.
 • És molt important l’extensió, si no no funcionarà.

Cridar una vista

 • Una vegada tenim feta una vista l’hem d’associar a una ruta per poder mostrar-la.
 • Podem invocar una vista des del sistema de routing fent:
  <?php
   Route::get('inici', function () {
     //cridem la funció view passant el nom de la vista
     return view('inici');    
   });
  ?>
 • Només cal posar el nom de la vista perquè Laravel ja sap que totes les vistes es troben resources/views/.
 • Si hem organitzat les vistes en carpetes dins de resources/views/ podem referenciar les vistes amb la notació tipus ‘dot’ on les barres que separen les carpetes es substitueixen per punts.
 • Per exemple, per referenciar la vista resources/views/user/login.blade.php utilitzariem el nom user.login:
 Route::get('login', function()
 {
   return view('user.login');
 });

Passar dades una vista

 • Podem passar dades a una vista utilitzant el segon paràmetre del mètode view, el qual accepta un array associatiu.
 • En aquest array podem afegir totes les variables que vulguem utilitzar a la vista:
 <?php
 Route::get('/calendari/{mes}/{any}', function ($mes, $any) {
  view('calendari', [
    	'mes' => $mes,
    	'any' => $any
  ]);
});
?>
 • L’arxiu resources/views/calendari.blade.php seria:

<html>
  <body>
   <p>
     Estàs visualitzant el mes {{$mes}} i l'any {{$any}}.
   </p>
  </body>
</html>

Per mostrar dades en un arxiu blade, s’utilitzen les dobles claus {{ $data }}


Controladors

 • Fins ara hem vist com associar a un ruta una vista, però en general, la forma de treballar serà associar les rutes a un mètode d’un controlador.

 • Això ens permet separar millor el codi de l’aplicació i crear classes (controladors) que agrupen la funcionalitat d’un recurs.
  • Per exemple, podem crear un controlador per gestionar la lògica associada al control d’articles o usuaris o qualsevol altre recurs.
 • En Laravel, els controladors es guarden en fitxers PHP a la carpeta app/Http/Controllers.
  • I aquí es poden organitzar en subcarpetes.
  • Normalment, s’afegeix un sufig Controller, per exemple UserController.php o ArticleController.php.
 • Codi d’un controlador bàsic:
<?php
  namespace App\Http\Controllers;

  use App\Http\Controllers\Controller;

  class ArticulosController extends Controller
  //El controlador extén la classe base Controller de Laravel
  {
    public function ver($id)
    {
      return view('articulos.ver', ['id' => $id]);
    }
  }
?>
 • Tots els controladors han d’extendre la classe base Controller.

Cridar un controlador des del sistema de routing

 • Els controladors els cridarem, normalment, des del sistema de routing.
 • Indicarem el nom del controlador i l’acció (mètode) que s’ha d’executar.
<?php
  Route::get('articulos/{id}','ArticulosController@ver');
?>
 • En aquest exemple, associem la ruta al mètode del controlador posant el nom del controlador seguit de @ i del nom del mètode que volem associar.
 • La ruta té un paràmetre id que serà passat automàticament al mètode ver() del ArticulosController.

Generar controladors automàticament amb artisan

 • Crear controladors és una tasca repetitiva en Laravel, per això existeix una comanda artisan per crear-los automàticament.

  php artisan make:controller CategoriasController


## Middlewares o filtres


Models

 • Els models ens permeten accedir a la base dades de la nostra aplicació.

 • Un model representa un objecte de la base de dades per exemple Usuaris.

 • Per cada taula de la base de dades hem de definir el seu corresponent model que s’utilitzarà per interactuar des de codi amb la taula.

 • Laravel inclou seu propi sistema ORM anomenat Eloquent que ens proporciona una manera fàcil d’interactuar amb la base de dades.

Un ORM (Object-Relational mapping) és un tècnica de programació per convertir dades entre un llenguatge de programació orientat a objectes i una base de dades relacional.

 • En Laravel, els models es guarden a la carpeta app.

 • Per definir un model que utilitzi Eloquent només cal crear una classe que heredi de la classe Model.

<?php
namespace App;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class User extends Model
{
  //...
}
 • I ja està, el cos de la classe pot estar buit ({ }), tot el demés es fa automàticament!

 • Tot i així, és més fàcil i ràpid crear models utilitzant la comanda make:model de Artisan:

php artisan make:model User

 • Un vegada creat el model ja el podem utilitzar per obtenir dades de la base de dades, inserir o actualitzar.

 • El lloc correcta on realitzar aquestes operacions és en el controlador.

use App\User;       // Indiquem el espai de noms del model per poder-lo utilitzar

$users = User::all();   // Obtenim totes les files de la taula en un array

foreach( $users as $user ) {
  echo $user->name;   // Accedim als camps de la taula com si fossin propietats del objecte
}
 • En la instal·lació inicial de Laravel ja tenim definit un Model anomenat User al fitxer app/User.php.

Query Builder (Constructor de consultes)

 • Eloquent ORM ens proporciona una sèrie de classes i mètodes predefinits per realitzar consultes i altres tipus d’operacions amb la base de dades.

 • Al utilitzar aquestes classes, creem un notació més llegible i compatible amb els tipus de base de dades soportats per Laravel.

 • A més, ens preveu del atacs per injecció de codi SQL, utilitzant PDO parameter binding.

 • Exemples de consultes:

User::find(1)

 • Estem accedint al mètode find del model (que és una classe) User. Aquest mètode busca a la base de dades la clau que li passem per paràmetre, en aquest cas el usuari id 1.

User::where('name', 'Sergi')->first();

User::where('name', 'Sergi')->get();

 • El mètode where és per fer cerques a la base de dades en uns camps determinats.
 • El mètode first per obtenir el primer objecte.
 • El mèdode get per obtenir tots els objectes en un array.

Més exemples:

User::where(['name' => 'Sergi', 'email' => 'sergi@gmail.com']);
User::insert(['name' => 'Sergi', 'email' => 'sergi@gmail.com']);
User::where('id', 1)->update(['name' => 'sergi']);
User::where(['name' => 'Sergi', 'email' => 'sergi@gmail.com'])->delete();

Més informació: https://laravel.com/docs/5.1/queries